Podmienky súťaže s portálom Receptik.sk

Súťažné podmienky:

 1. Súťaž portálu Receptik.sk (ďalej len „súťaž“) prebieha v FB skupine Facebook profilu receptik.sk od 27.11. 2018 do 14.12.2018

 1. Organizátorom súťaže je Big Eyes s.r.o. , so sídlom Moskovská 2335/18, 974 04 B.Bystrica, IČO: 48340570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v registri Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 28734/S (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Big Eyes“).

 1. Výhrou v súťaži je sada hrncov BERLINGERHAUS BH-1536 Forest Line Maple, 15 ks

  v hodnote 150 EUR (ďalej len “Výhra”).

 1. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto splní nasledovné podmienky:

 1. súťažiaci má aktívne Facebook konto;

 2. súťažiaci zašle počas trvania súťaže do skupiny Recepty pre každého recept, ktorý pečie alebo varí na Vianoce.

 1. Organizátor zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky podľa bodu 4 týchto súťažných podmienok, vyberie 14.12.2018 na konci súťaže prostredníctvom skupiny Recepty pre každého jedného výhercu, ktorý pridá recept s najväčším počtom interakcii 

 1. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercu prostredníctvom personalizovanej správy na sociálnej sieti Facebook. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi Výhru do 10 pracovných dní od uskutočnenia live prenosu, ak sa s výhercom nedohodne inak.

 1. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

 1. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.

 1. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.

 1. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné údaje súťažiacich v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).

– Kontakt na zodpovednú osobu (Michal Blaško) je: [email protected], poštová adresa: Moskovská 18, 97404, Banská Bystrica

– Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov

– V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže

– Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov

– Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR

 1. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

 2.  Organizátor súťaže si vyhradzuje právo použiť súťažné fotografie a recepty za účelom publikovania na stránke receptik.sk
 1. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook

 1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.

x